Projektoví partneři

Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p. je Vedoucím partnerem projektu. Pro zvýšení efektivity přeshraniční spolupráce musí veškeré projekty uplatňovat princip Vedoucího partnera (Lead partnera). V jeho rámci existují mezi Vedoucím partnerem a ostatními projektovými partnery jasně definované a rozdělené úkoly, stejně jako je stanovena odpovědnost za přípravu, realizaci, financování a kontrolu jednotlivých aktivit.

Kdo je Vedoucí partner?

 • každá způsobilá instituce, která má sídlo v programovém území a která zná dobře svůj region
 • instituce s kvalitní organizací, komunikací a managementem

Jaké povinnosti má Vedoucí partner?

 • odpovídá za zajištění realizace a administrace celého projektu
 • stanoví opatření pro své vztahy s projektovými partnery v partnerské smlouvě
 • odpovídá za odevzdání vyplněného formuláře projektové žádosti spolu s partnerskou smlouvou příslušnému Regionálnímu subjektu nebo Jednotnému technickému sekretariátu (JTS)
 • podepisuje finanční smlouvu o prostředcích ERDF s Řídicím orgánem a po jejím přijetí informuje v co nejkratším čase ostatní projektové partnery
 • přijímá platby z ERDF a distribuuje je mezi partnery
 • na základě certifikovaných průběžných zpráv od svých projektových partnerů připravuje v českém a německém jazyce souhrnnou projektovou zprávu a předá ji společně s potvrzeními o výdajích svému kontrolorovi; jakmile je certifikace dokončena, obdrží JTS podklady a může vyřizovat proplacení prostředků

Úřad Dolnorakouské zemské vlády

Úřad Dolnorakouské zemské vlády je projektovým partnerem projektu.

Jaké povinnosti má projektový partner?

 • v rámci partnerství se podílí na společné přípravě projektu a žádosti
 • zodpovídá za realizaci aktivit, ke kterým se zavázal v partnerské smlouvě
 • nese odpovědnost v případě jakékoli nesrovnalosti ve výdajích, které vykázal
 • odpovědnému kontrolorovi předkládá standardizovanou zprávu společně se všemi pořebnými podklady pro certifikaci
 • Vedoucímu partnerovi předává svá ověřená osvědčení výdajů jako podklad pro souhrnnou projektovou zprávu